Shisen Hanten by Chen Kentaro

Vegetable | Bean Curd

“Chen’s Mapo Doufu ”
Stir-Fried Tofu in Hot Szechwan Pepper-Flavour Meat Sauce

陳麻婆豆腐 | 四川飯店伝統のマーボードーフ