Shisen Hanten by Chen Kentaro

  • home2
  • SH_Michelin-Guide-Singapore-2016_EDM_20july2016_2
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_londonroastduck
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_ayana
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_spicyCHicken
  • home5
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_spicy_fish
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_wedding
  • home4a

London Roast Duck

SH_home-page-3-thumbnails-photo_355x167_londonroastduck

Read More

Weekend Dim Sum Brunch

SH_home-page-3-thumbnails-photo_355x167_dimsum

Read More

Photo Gallery

SH_home-page-3-thumbnails-photo_355x167_dining

Read More